Centrul Social Cantina Municipală Arad organizează concurs

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: , ,

Published on ianuarie 09, 2018 with No Comments

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Centrul Social Cantina Municipală Arad

România 310318 Arad B-dul Revoluției nr. 93 tel. +40-357-427527 fax +40-357-427507

e-mail : cantinamunicipala@gmail.com

Nr.  691 / 27.12.2017

Centrul Social Cantina Municipală Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a unui post  de execuţie vacant, în regim contractual în data de 31.01.2018 ora 10, proba practică , interviul în data de 02.02.2018 ora 13,00  după cum urmează:

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele:

 

Condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română scris şi vorbit;
 • are vârsta minimum de 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică îmfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

Compartiment preparare și distribuire hrană

 

1 post muncitor calificat  I    – pe durată nedeterminată

                                                  – nivelul studiilor –generale

                                                 - vechime în activitate -minim 2 ani.

Concursul  va consta dintr-o probă practică şi interviu pentru candidaţii înscrişi la concurs şi care au fost declaraţi admişi la selectarea dosarelor.

Dosarele de înscriere se  depun la sediul instituţiei – Compartimentul Resurse umane, în termen de 10 zile  lucrătoare de la data publicării anunţului. Conform art.6 al Regulamentului – cadru privind  stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrire la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului solicitate de instituţia publică;
 • carnet de muncă sau, după caz, adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;.
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează ;

 • adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;

Adeverinţa care să ateste starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile actelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor acestora.

 Concursul constă în:

-Selectarea dosarelor de înscriere se face în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

- Proba practică în data de 31.01.2018, ora 10,00

- Interviul  se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii  probei practice.

Dosarele de înscriere se  depun la sediul instituţiei – Compartimentul Resurse umane, în termen de 10 zile  lucrătoare de la data publicării anunţului pentru ocuparea posturilor vacante  respectiv, până la data de  19.01.2017, între orele 9,00-12,00.

Relaţii suplimentare se obţin de la sediul instituţiei – Compartimentul Resurse umane, telefon   0357/427507.

Concursul a fost publicat şi în:

- Monitorul Oficial al României Partea III-a

-  pe portal posturi @ gov.ro

- comunicat de presă

- avizierul instituţiei

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Afişat pe panoul de la intrarea în sediul instituţiei azi 27.12.2017 sub nr. 691

DIRECTOR, 

SZUCS MARIANA

 

 

No Comments

Comments for Centrul Social Cantina Municipală Arad organizează concurs are now closed.