Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad scoate posturi la concurs

Written by admin. Posted in Social

Tagged: , , , , ,

Published on aprilie 27, 2015 with No Comments

Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a unor posturi de execuţie vacante, în regim contractual în data de 18.05.2015 ora 10, proba scrisă şi în data de 20.05.2015 ora 10, interviul,  după cum urmează:

1 post muncitor calificat  I – Compartiment Activităţi protejate „Clăbucet”

1 post psiholog debutant – Complex Curcubeu

1 post infirmieră – Creşa nr.14

1 post inspector de specialitate debutant – Serviciul Protecţie persoane adulte

1 post îngrijitor- Serviciul Protecţie persoane adulte

1 post inspector de specialitate debutant – Adăpost noapte şi centru de zi

1 post referent II – Adăpost noapte şi centru de zi

3 posturi muncitor calificat  I – Serviciul Protecţie persoane cu dizabilităţi

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele:

 

Cerinţele generale necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor contractuale sunt prevăzute de art.3 din Hotărârea nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

-          are cetăţenia română şi domiciliul în România;

-          cunoaşte limba română scris şi vorbit;

-          are vârsta minimum de 18 ani împliniţi;

-          are capacitate deplină de exerciţiu;

-          are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medical de families au de unităţi sanitare abilitate;

-          îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

-          nu a fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică îmfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Cerinţe specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor contractuale sunt:

 

  Compartiment Activităţi protejate „Clăbucet”

    1 post muncitor calificat  I – pe durată nedeterminată

                                                 nivelul studiilor –generale

                                                 vechime în activitatea -minim 2 ani.

Complex Curcubeu

  1 post psiholog debutant  – pe durată nedeterminată

                                             nivelul studiilor – superioare absolvite cu diplomă de licenţă

                                              fără vechime în muncă

 

Creşa nr.14

  1 post infirmieră– pe durată nedeterminată

                             nivelul studiilor – studii generale

                             vechime în muncă -2 ani

 

Serviciul Protecţie persoane adulte

 1 post inspector de specialitate debutant– pe durată nedeterminată

                                             nivelul studiilor – superioare absolvite cu diplomă de licenţă

                                              fără vechime în muncă

 

1 post îngrijitor– pe durată nedeterminată

                            nivelul studiilor – studii generale

                             vechime în muncă -2 ani

 

Serviciul Protecţie persoane adulte

Adăpost de noapte şi centru de zi

 

 1 post inspector de specialitate debutant– pe durată nedeterminată

                                             nivelul studiilor – superioare absolvite cu diplomă de licenţă

                                              fără vechime în muncă

 

1 post referent II– pe durată nedeterminată

                            nivelul studiilor – studii medii

                             vechime în muncă -2 ani

 

Serviciul Protecţie persoane cu dizabilităţi

    3 posturi muncitor calificat  I – pe durată nedeterminată

                                                      nivelul studiilor –generale

                                                      vechime în activitatea -minim 2 ani.

                                                      Obiectul activităţii-îngrijire persoane la domiciliu

Dosarele candidaţilor vor fi preluate de secretarul comisiei de concurs la sediul instituţiei,  data- limită până la care se pot depune  actele pentru dosarul de concurs este data de 11.05.2015 ora 12,00.

Acestea vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din Hotărârea nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Datele de contact  se obţin de la:

- Compartimentul Resurse umane, telefon 0257/220212.

- Monitorul Oficial al României Partea III-a în data de 23.04.2015.

-  pe portal posturi@ gov.ro

-  site instituţie www ddacarad.ro

No Comments

Comments for Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad scoate posturi la concurs are now closed.